Wednesday, May 16, 2012

Οι 10 κατευθύνσεις της έκθεσης του WWF


Οι 10 κατευθύνσεις της έκθεσης του WWF
1. ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:  Προώθηση μόνο των πλέον ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και
μεγέθυνση των υφιστάμενων αλλά και των καινοτόμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(ΑΠΕ) ώστε όλες οι ενεργειακές ανάγκες να καλύπτονται από ΑΠΕ έως το 2050.
2. ΔΙΚΤΥΑ: Ανταλλαγή και διαμοιρασμός της καθαρής ενέργειας μέσω της κατασκευής των
κατάλληλων δικτύων,  κάνοντας τη βέλτιστη δυνατή χρήση των ΑΠΕ ανά γεωγραφική
κατανομή.

3. ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Τέλος στην ενεργειακή φτώχεια, παροχή καθαρού ηλεκτρισμού και βιώσιμων
πρακτικών σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες.
4. ΧΡΗΜΑΤΑ: Επενδύσεις σε ΑΠΕ, καθαρή ενέργεια και αποδοτικά προϊόντα και κτίρια.
5. ΤΡΟΦΗ: Παύση της διατροφικής σπατάλης και ορθές πρακτικές στην καλλιέργεια ειδών
έτσι ώστε να καλύπτονται όλες οι διατροφικές ανάγκες του μέλλοντος και συνάμα να
εξασφαλιστεί χώρος για την βιοποικιλότητα,  τη βιωσιμότητα των δασών και την βιώσιμη
παραγωγή βιοκαυσίμων.  Όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πρωτεΐνες,  πράγμα που
σημαίνει πως οι κάτοικοι των πλουσιότερων χωρών θα πρέπει να μειώσουν την
κατανάλωση κρέατος.
6. Υ Λ Ι Κ Α:  Α π οφυ γ ή χ ρ ή σ η ς,  μ ε ίωσ η,  ε π α ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ η,  α ν α κ ύ κ λωσ η ώσ τ ε ν α
ελαχιστοποιηθούν τα απορρίμματα και να εξοικονομηθεί ενέργεια.  Ανάπτυξη νέων
ανθεκτικότερων υλικών.
7. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Κίνητρα για περισσότερα και καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς ανθρώπων
και προϊόντων, προώθηση ηλεκτροκίνησης όπου είναι εφικτό και στήριξη της έρευνας για
παραγωγή υδρογόνου από ΑΠΕ με στόχο τη χρήση σε αεροπορία και ναυτιλία.
8. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ:  Ανάπτυξη σχεδίων δράσης και παροχή πολιτικοοικονομικών κινήτρων για
την προώθηση καθαρών και αποδοτικών τεχνολογιών μεταξύ των κρατών.
9. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Χρήση αυστηρών κριτηρίων για την εξασφάλιση της συμβατότητας μεταξύ
προώθησης των ΑΠΕ και περιβαλλοντικών-αναπτυξιακών στόχων.
10. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ:  Στήριξη φιλόδοξων συμφωνιών για το κλίμα και την ενέργεια σε εθνικό,
περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Περίληψη του σεναρίου για την ενέργεια
Το ενεργειακό σενάριο παρέχει ένα πιθανό μονοπάτι για ένα παγκόσμιο βιώσιμο ενεργειακό
σύστημα. Ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση για όλες τις όψεις του ενεργειακού τομέα και
εξετάζει όλες τις διαθέσιμες καθαρές πηγές και τρόπους παροχής ενέργειας. Εκτείνεται σε
όλες τις δραστηριότητες του ενεργειακού τομέα:  μεταφορές,  κτίρια,  βιομηχανίες,
απορρίμματα, ηλεκτροπαραγωγή, θέρμανση.
Για κάθε μια από τις αναμενόμενες χρήσεις το σενάριο απαντά στα ακόλουθα ερωτήματα:
- Ποια είναι η ελάχιστη ποσότητα ενέργειας,  που απαιτείται για την τέλεση όλων των
απαιτούμενων ενεργειακών λειτουργιών;
- Πως μπορούμε να παρέχουμε την απαιτούμενη ενέργεια με ένα βιώσιμο τρόπο;
Οι κύριες πτυχές του νέου ενεργειακού σεναρίου είναι οι εξής:
- Ακολουθεί ένα φιλόδοξο, αλλά επιτεύξιμο μονοπάτι σε όλους τους τομείς. Μπορούμε
να χτίσουμε ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα έως το 2050, όπου τουλάχιστον το 95%
της ενέργειας θα προέρχεται από βιώσιμες καθαρές πηγές.
- Αυτό το ενεργειακό σύστημα θα χρησιμοποιεί μόνο ένα μέρος των δυνατοτήτων που
μας παρέχουν σήμερα οι ανανεώσιμες πηγές- Μπορούμε να βαδίσουμε προς έναν κόσμο που θα αναπτύξει και θα διατηρήσει ένα
βιώσιμο τρόπο ζωής, αν και οι ζωές θα δείχνουν σίγουρα διαφορετικές
- Η ενεργειακή εξοικονόμηση είναι το βασικό απαιτούμενο για να καλύψουμε τις
ανάγκες μας από καθαρές πηγές
- Ο ηλεκτρισμός είναι ο αμεσότερα διαθέσιμος «μεταφορέας»  ενέργειας για τις
ανανεώσιμες πηγές και επομένως θα παίξει καταλυτικό ρόλο
- Η απαιτούμενη ενέργεια από βιοκαύσιμα,  κυρίως για την κάλυψη αναγκών σε
θέρμανση και μεταφορές,  μπορεί να εξασφαλιστεί με βιώσιμο τρόπο,  αρκεί να
δημιουργηθεί το κατάλληλο αξιόπιστο πλαίσιο πολιτικών
- Το ενεργειακό σύστημα του σεναρίου θα φέρει μεγάλα πλεονεκτήματα σε σχέση με τα
σενάρια business as usual, καθώς οι αρχικές επενδύσεις θα αποσβεστούν εγκαίρως από
την εξοικονόμηση που θα προκύψει

No comments:

Post a Comment